TẢN MẠN

VƯỜN ĐỊA ĐÀNG

Thiên Chúa, thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp (St 1,31)

 

THĂM VƯỜN ĐỊA ĐÀNG

 

M. Mai Liên, CĐ Phước Thiên