THƯ VIỆN

Hình ảnh tĩnh huấn (Đan Viện Phước Sơn)

Quý cha quý thầy tuổi từ 1972-1979 và anh em sinh viên thần học.

Xin xem hình ảnh tại đây: https://www.flickr.com/photos/149407653@N02/albums