THƯỜNG HUẤN

TRÁI TIM CẦU NGUYỆN (Bài Thuyết Trình của CĐ Nữ Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Phước Hải)

“Đời sống nữ tu chiêm niệm luôn tượng trưng trái tim cầu nguyện trong Giáo Hội và cho Giáo Hội, bảo tồn giá trị ban không và phong phú của hoa trái tông đồ”

ĐỜI TU LÀ MỘT ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN (Bài thuyết trình của Viện Phụ M. Bảo Tịnh - Đan Viện Xitô TM. Phước Lý)

Muốn nên thầy dòng thật, thầy dòng thánh phải: ra sức tập luyện, chăm chỉ cầu nguyện (DN 135).

ĐAN SĨ VÀ TRÁI TIM CẦU NGUYỆN (Bài Thuyết Trình của VP. M.Gioan Bosco - Đan Viện Châu Thủy)

Là đan sĩ chúng ta ý thức rằng giữa cầu nguyện và đời sống đan tu có một mối liên hệ hỗ tương không thể tách rời.

TĨNH HUẤN KHỐI TẬP VIỆN DÒNG NỮ XITÔ TẠI ĐAN VIỆN CHÂU SƠN ĐƠN DƯƠNG (BbT)

Những ngày gặp gỡ, học hỏi, trao đổi, chia sẻ,..... đã tạo nên tình liên đới giữa các chị em trong ba cộng đoàn nữ Xitô: hiểu nhau hơn, gắn bó với nhau hơn, có những quyết tâm hơn.