THƯỜNG HUẤN

ĐAN SĨ VÀ TRÁI TIM CẦU NGUYỆN (Bài Thuyết Trình của VP. M.Gioan Bosco - Đan Viện Châu Thủy)

Là đan sĩ chúng ta ý thức rằng giữa cầu nguyện và đời sống đan tu có một mối liên hệ hỗ tương không thể tách rời.