THƯỜNG HUẤN

ĐỜI TU LÀ MỘT ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN (Bài thuyết trình của Viện Phụ M. Bảo Tịnh - Đan Viện Xitô TM. Phước Lý)

Muốn nên thầy dòng thật, thầy dòng thánh phải: ra sức tập luyện, chăm chỉ cầu nguyện (DN 135).