THƯỜNG HUẤN

SỰ THINH LẶNG, YẾU TỐ KHÔNG THỂ THIẾU TRONG ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN (Bài Thuyết Trình của VP. M. Giuse Khang Tiên - Đan Viện Thiên Phước)

Chỉ có tình yêu thinh lặng mới là ngôn ngữ được Thiên Chúa lắng nghe hơn cả .