THƯỜNG HUẤN

TRÁI TIM CẦU NGUYỆN (Bài Thuyết Trình của CĐ Nữ Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Phước Hải)

“Đời sống nữ tu chiêm niệm luôn tượng trưng trái tim cầu nguyện trong Giáo Hội và cho Giáo Hội, bảo tồn giá trị ban không và phong phú của hoa trái tông đồ”