TIN TỨC

Đan Viện Thánh Mẫu Fatima xin báo tin:

Đan Viện Thánh Mẫu Fatima xin báo tin:
 
Cha M. Ambrosio Nguyễn Thế Lưu,
Sinh ngày: 26.06.1959
Được bầu làm Viện trưởng Cđ TM Fatima ngày 13.04.2022
Địa chỉ email: ngtheluu@gmail.com
phone +41 77 949 2943