Hiến Pháp HDXTTG

Hiến Pháp Hội dòng Xi-tô Thánh Gia (bản Tiếng Việt)

Bản PDF, tiểu ban Hiến Pháp đã chỉnh sửa từ ngữ, đang chờ Tổng Hội duyệt lại.