Linh đạo ĐAN TU

LỊCH SỬ LINH ĐẠO ĐAN TU (M. Duyên Thập Tự - Lê Văn Đoàn, VpHT)

Nghiên cứu về lịch sử linh đạo là cố gắng nhận biết xuyên qua lịch sử chuyển động của Thiên Chúa đến với con người và đáp trả của con người với Thiên Chúa.

BẠN TÌM AI ?

Bản gốc tiếng Anh: The Monastic Journey Dịch giả: Viện Phụ Bảo Tịnh - Mỹ Ca

LINH ĐẠO XITÔ

Hiền Lâm.

TU TRÀO XITÔ

Rảo qua những chặng đường về đời sống đan tu Xitô từ khai sinh, đến phát, trưởng thành và cả những giai đoạn thăng trầm… đã phần nào ta nhận ra chỗ đứng, ơn gọi cũng như những đóng góp khiêm tốn của nó cho Giáo hội cũng như xã hội trong nhiều lãnh vực. Chẳng hạn vào thời Trung cổ, các đan viện Xitô đã trở nên những trung tâm sao chép, lưu giữ, in ấn các thủ bản như Kinh thánh, các tác phẩm quan trọng của các Giáo phụ, các văn kiện của Giáo hội, hay những tác phẩm văn chương giá trị.