LUẬT DÒNG

Bộ Giáo Luật 1983

The Code of Canon Law

Sách GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

Ban hành ngày 11. 10. 1992, nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày khai mạc Công Ðồng Va-ti-ca-nô II

LINH ĐẠO XITÔ

Hiền Lâm.

Tu Luật thánh phụ Biển Đức

Bản PDF đầy đủ.

Bản THÓI LỆ Hội dòng Xi-tô Thánh Gia

Định dạng PDF (Bản Thói Lệ cập nhật năm 2016)

Hiến Pháp Hội dòng Xi-tô Thánh Gia (bản Tiếng Việt)

Bản PDF, tiểu ban Hiến Pháp đã chỉnh sửa từ ngữ, đang chờ Tổng Hội duyệt lại.