LUẬT DÒNG

LỊCH SỬ LINH ĐẠO ĐAN TU (M. Duyên Thập Tự - Lê Văn Đoàn, VpHT)

Nghiên cứu về lịch sử linh đạo là cố gắng nhận biết xuyên qua lịch sử chuyển động của Thiên Chúa đến với con người và đáp trả của con người với Thiên Chúa.