LUẬT DÒNG

Hiến Pháp Hội dòng Xi-tô Thánh Gia (bản Tiếng Việt)

Bản PDF, tiểu ban Hiến Pháp đã chỉnh sửa từ ngữ, đang chờ Tổng Hội duyệt lại.

TU TRÀO XITÔ

Rảo qua những chặng đường về đời sống đan tu Xitô từ khai sinh, đến phát, trưởng thành và cả những giai đoạn thăng trầm… đã phần nào ta nhận ra chỗ đứng, ơn gọi cũng như những đóng góp khiêm tốn của nó cho Giáo hội cũng như xã hội trong nhiều lãnh vực. Chẳng hạn vào thời Trung cổ, các đan viện Xitô đã trở nên những trung tâm sao chép, lưu giữ, in ấn các thủ bản như Kinh thánh, các tác phẩm quan trọng của các Giáo phụ, các văn kiện của Giáo hội, hay những tác phẩm văn chương giá trị.