VĂN KIỆN

Công đồng Vaticano II: "Tuyên Ngôn về Tự Do Tôn Giáo" - Digitatis Humanae

Tuyên Ngôn về Tự Do Tôn Giáo là một văn kiện đáng kể và quan trọng trong lịch sử Giáo Hội, khai mở một kỷ nguyên mới cho mối liên lạc của Giáo Hội với thế giới hiện đại.

Công đồng Vaticano II: Sắc lệnh TÔNG ĐỒ GIÁO DÂN

Muốn tìm một định nghĩa đứng đắn cho tông đồ giáo dân thì tự nó không thể cung cấp đủ nhưng người ta còn phải đi tìm những minh chứng và cảm hứng bên ngoài và phải đặt nền tảng ở Giáo Hội cũng như nương tựa vào nhân chủng học (x. René Rémond,Introduction du Décret, Ed. du Centurion).

Bộ Giáo Lý Đức Tin: Văn thư "Iuvenescit Ecclesia" (Giáo Hội Tái Sinh) – 2016

Ngày 14 tháng 6, 2016, Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin đã cho công bố tài liệu Iuvenescit Ecclesia (Giáo Hội Tái Sinh) dưới hình thức một lá thư, đề cập tới “mối tương quan giữa các hồng ơn phẩm trật và đặc sủng đối với đời sống và sứ mệnh của Giáo Hội”, trong đó, Thánh Bộ nhấn mạnh rằng: “Giáo Hội ‘định chế’ không nên chống lại Giáo Hội ‘bác ái’” vì trong Giáo Hội, “các định chế chủ yếu cũng đều có tính đặc sủng” và ‘cách này hay cách khác, các đặc sủng phải được định chế hóa để có được sự gắn bó và liên tục”. Sau đây là toàn văn tài liệu trên:

Công đồng Vaticano II: "HIẾN CHẾ TÍN LÝ MẶC KHẢI"

Hiến chế tín lý về mặc khải của Thiên Chúa (Dei Verbum)

Thánh Công Ðồng Chung Vaticanô II: "Nostra Aetate"

Tuyên Ngôn về liên lạc của Giáo Hội với các Tôn Giáo ngoài Kitô Giáo

Mười điểm chính của Tông huấn Amoris Laetitia

Tông huấn chủ yếu là tài liệu suy tư về đời sống gia đình và khích lệ các gia đình; nhưng cũng là lời nhắc nhở của Đức Thánh Cha rằng Giáo hội cần tránh việc chỉ phán xét con người và áp đặt luật lệ cho họ mà không nhìn đến những phấn đấu của họ.