VĂN KIỆN

Tóm lược tông huấn Niềm Vui Yêu Thương - Amoris Laetita

Ngôn ngữ của Tông Huấn là ngôn ngữ của kinh nghiệm và hy vọng...

Công đồng Vaticano II: "Sắc Lệnh về Các Giáo Hội Công Giáo Ðông Phương (Orientalium Ecclesiarum)"

Bản PDF. Bản dịch Việt Ngữ của Giáo Hoàng Học Viện Piô X

Công đồng Vaticano II: Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội - Lumen Gentium

I. Mầu nhiệm Giáo Hội. II. Cơ cấu phẩm trật Giáo Hội, đặc biệt về chức Giám Mục. III. Dân Chúa, đặc biệt về giáo dân. IV. Lời kêu gọi nên thánh trong Giáo Hội.

Công đồng Vaticano II: Hiến Chế về Phụng Vụ Thánh (Sacrosanctum Concilium)

Tất cả và từng điều đã được ban bố trong Hiến Chế này đều được các Nghị Phụ Thánh Công Ðồng chấp thuận. Và, dùng quyền Tông Ðồ Chúa Kitô trao ban, hiệp cùng các Nghị Phụ khả kính, trong Chúa Thánh Thần, Chúng Tôi phê chuẩn, chế định và quyết nghị, và những gì đã được Thánh Công Ðồng quyết nghị, Chúng Tôi truyền công bố cho Danh Chúa cả sáng.

Vaticano II: "Gaudium Et Spes"

Roma, tại Ðền Thánh Phêrô, ngày 7 tháng 12 năm 1965